DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
Tarih: 10.12.2017| Okunma Sayısı: 960

 
 

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

 
 

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen otuz maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 6 Nisan 1949 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiştir.

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 69. yıldönümünde insan haklarının önemini tüm dünya insanları olarak yoğun bir şekilde hissetmekteyiz.

 

Tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu, bu doğrultuda herkesin, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, doğuş, tabiiyet, servet ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde istifade etmesi gerektiğini hüküm altına alan beyanname neticesinde yüzyıllardır süregelen insan haklarındaki gelişim somut kurallarla koruma altına alınarak çağın gereklerini yakalamıştır.

 

Ancak her ne kadar insan hakları hususunda tüm uygar devletlerce gelişme kaydedilmeye çalışılsa da günümüz dünyasında insan haklarının yeterince korunup korunamadığı oldukça tartışmalı bir konudur.

 

Günümüzde gerek dünyanın çeşitli yerlerinde gerekse de özellikle yakınımızdaki Ortadoğu coğrafyasında oldukça ağır insan hakkı ihlalleri yaşanmakta, ancak insan haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi için insan haklarını özümsemiş uygar devletlerce gerekli çaba gösterilmemektedir. Yaşanan insan hakları ihlalleri, insan haklarının ne kadar önemli olduğu ve korunması gerektiğini tüm dünya insanlarına bir kez daha hatırlatmaktadır.

 

Tüm uygar uluslardan beklentimiz dünyada yaşanan insan hakkı ihlallerine seyirci kalmamak ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin gereklerini yerine getirmektedir.

 

Dünyanın tüm uygar ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de insan hakları standartlarının daha yüksek seviyelere çıkarılabilmesi ve herkesin insan haklarından eşit düzeyde yararlanması için uzun yıllardır düzenlemelere gidilmekte, bunun yanı sıra insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik gerekli yasal uygulamalar hayata geçirilmektedir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm olumlu gelişmelere rağmen insan hakları ihlalleri halihazırda devam etmektedir.

 

19/03/1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76.maddesi uyarınca ‘Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.’

 

İnsan haklarının korunması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak, hak ihlallerinin önlenmesi için hükümetlerin ve yasama organlarının gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını talep etmek ve insan hakkı ihlali ile karşılaşıldığı durumlarda gerekli yasal müdahalelerde bulunmak tüm baroların olduğu gibi Samsun Barosu’nun da kanundan kaynaklanan görevlerindedir.

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun vermiş olduğu yasal yetki doğrultusunda Türkiye’nin en köklü ve kurumsal barolarından birisi olan Samsun Barosu olarak bizler de gerek şehrimizde gerekse de ülkemizde insan hakları ihlallerinin önüne geçmek ve insan haklarının daha yüksek standartlara ulaşabilmesi için sorumluluğumuzun bilincinde olup üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam etmekteyiz.

 

Açıklanan yasal görevimiz doğrultusunda insan hakları konusunda, özellikle en temel insan haklarından birisi olan adil yargılanma hakkının korunabilmesi için bu hakkın en temel unsuru savunma hakkının yerine getirilmesinde Samsun Barosu olarak büyük bir gayret göstermekteyiz.

 

Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devlete yakışan insan haklarının korunmasını ve geliştirmesini sağlayarak tüm dünyaya örnek olmaktır. Bunun için de Samsun Barosu olarak öncelikli taleplerimiz uzun süredir devam eden olağanüstü hal sürecinin sonlandırılarak bu süreçte kısıtlanan insan haklarının önünün açılması ve özellikle yargılamaların yasalar ve insan hakları doğrultusunda adil ve beklenen sürede gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

 

Samsun Barosu adına herkesin temel hak ve özgürlüklere saygı duyduğu, ayrımcılığın olmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, çağdaş, hukukun üstünlüğüne inanan, düşünce ve ifade özgürlüğünün yaşandığı, insan hakları ihlallerinin hiçbir şekilde yaşanmadığı, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, insana insan olduğu için değer veren bir Dünya özlemiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.

 

                                             Samsun Barosu

                                              İnsan Hakları Komisyonu Başkanı

                                               Av.Serkan DÖNÜM

12.12.2018
AV. KERAMİ GÜRBÜZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.