YÖNERGE
Tarih: 4.07.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 8654

SAMSUN BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

AMAÇ:

MADDE 1

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/4 maddesi uyarınca; yargının temel unsuru olan bağımsız savunmanın temsilinde avukatların; her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde karşılaştıkları sorunların, kendilerine her türlü kurumsal yardım sağlanarak çözümlenmesi, savunma bağımsızlığını göz önünde tutarak ulusal ve uluslar arası hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi, savunulması, avukat saygınlığının korunması amacıyla  mesleki ve uygulamaya yönelik  tüm çalışmaları yürütmek üzere  Samsun Barosu bünyesinde kurulmuştur. 

KAPSAM:

MADDE 2

Bu Yönerge; Avukat Hakları Merkezi’nin kuruluşunu, görev ve yetkilerini, örgütlenmesini, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

KURULUŞ :

MADDE 3

Avukat Hakları Merkezi, Samsun Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur; üyeleri atama usulü ile belirlenir, Samsun Barosu Yönetim Kurulu üyeleri doğal üyeleridir.

ÇALIŞMA İLKELERİ:

MADDE 5

AHM; hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, adil yargılanma ve  hak arama özgürlüğünün sağlanması amacıyla hareket etmek,  bağımsız savunma erkinin korunmasında  Avukatlık mesleğine ve  meslektaşlarına hizmet amacı doğrultusunda çalışır.

AHM’NİN GÖREVLERİ:

MADDE 6

6.1 Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü fiili ve hukuki saldırılara, hak ihlallerine karşı ; hukuki yardımda bulunmak ,

6.2 Avukatın, görev yaptığı sırada veya görev dışında  karşılaştığı her türlü baskı, engelleme, taciz ve haksız bir müdahale vs. dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, sorunun çözümlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yasal ve idari girişim ve başvurularda bulunmak, bu konuda rapor düzenlemek ve yayınlamak,

 6.3 Saldırıya uğrayan avukatların davalarında Baro adına müdahale etmek, davaları müdahil/ katılan sıfatıyla takip etmek, dava sonucu basın kuruluşları aracılığıyla yayınlanmasını sağlamak, konu hakkında toplumu bilinçlendirmek,

6.4 Avukatlık onurunun korunmasına, mesleğin ilkelerine uygun olarak yürütülmesine, mesleki standartların geliştirilmesine  yönelik çalışmalar yapmak,

6.5 Avukatlık mesleğinin gelişmesine, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin  korunmasına, yönelik çalışmalar yapmak,

6.6 Mesleki dayanışmanın sağlanması için her türlü çalışmalarda bulunmak, örgütlenme yapmak,

6.7 Avukatlık Hukukuna ilişkin ulusal ve uluslar arası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere katılmak,

6.8  Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,

6.9 Merkeze intikal eden başvurular ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, başvuru sahiplerine bilgi vermek,

6.10 Baro Yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek,

6.11 Baro’nun diğer merkez ve komisyonları ile iş birliği yapmak.

AHM’NİN  YAPILANMASI

7.1 a) AHM’den sorumlu Yönetim Kurulu üyesi,

      b) AHM Yürütme Kurulu,

      c) AHM Üyelerinden oluşur.

7.2 Samsun Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun Barosu’na kayıtlı tüm avukatlar ve stajyer avukatlar merkezin doğal üyesi olup, çalışmalara her zaman katılabilirler. Komisyonda üye sınırlaması yoktur.

7.3 AHM Yürütme Kurulu, Yönergenin Baro Yönetim Kurulu tarafından kabulünden sonra yapılan katılanlarca seçilen bir başkan yardımcısı, bir yazman, bir sayman ve on üyeden oluşur. Baro Yönetim Kurulunca görevlendirilen sorumlu üye Yürütme Kuruluna  başkanlık eder. 

7.4 AHM Kurulu komisyon olarak 15 gün de bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 6’nın altına düşmemek kaydıyla üye tam sayısının beşte biridir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bunun dışına; Yürütme Kurulu başkanın veya kurul üyelerinin 1/3 nün ve başkanlık divanının diğer üyelerinin tamamının çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Baro başkanı dilediği toplantıya katılarak başkanlık yapabilir.

7.5 Yürütme Kurulu, merkeze yapılan başvurulara ilişkin esas numarası verip dosya oluşturur, yapılacakların belirlenmesi için başvurunun niteliğine göre ilgili komisyon kurulu üyeleri ve baro yönetimine bilgi verir veya gerektiği hallerde yapılacak işlemi belirlemek üzere Samsun Barosu Yönetim Kuruluna gönderir.

7.6 Yürütme Kurulu, avukatlara verilecek meslek içi eğitim semineri için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Baroda görev yapan diğer kurullar ile irtibatlı olarak çalışarak AHM çalışmalarının tanıtımında faaliyet göstermek,  bu konuda yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak Baro Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek ve  öneride bulunmakla da görevlidir.

7.7 Yürütme Kurulu, çalışmaları ile ilgili internet üzerinden düzenli bilgilendirme yapar.

7.8 Yürütme Kurulu, davetli olduğu, seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere AHM adına katılacak üyeyi belirtir.

7.9 Yürütme Kurulu gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev dağılımını yapar.

7.10 AHM kurul üyesi avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görevlendirme yapar.

7.11 AHM avukatlara yönelik hak ihlallerini raporlayarak Baro Yönetimine bildirir.

AVUKAT HAKLARI MERKEZ İŞLEYİŞİ,

MADDE 8

8.1 Samsun Barosu Yönetim Kurulu  tarafından merkeze yazılı olarak sevk edilen işler ve merkez kullanımına verilmiş olan telefonla yapılan ihbarların; merkez başkanı veya başkan yardımcısı tarafından merkez üyeleri arasından, uygun nitelikli üye ve üyelerin görevlendirilmesi ve görev konusu hakkında tutanak rapor tanzim edilmesi ile sağlanır. Görevlendirilmelerde adalet ve şeffaflık ilkeleri gözetilir.

8.2 Samsun Barosu tarafından talep edilen görüşler hakkında ise; merkez üyeleri arasında alt kurul oluşturularak görüş bildirilir.

AVUKAT HAKLARI MERKEZ YÖNETİM GÖREVLERİ :

MADDE 9

AHM faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde işleyişini sağlamakla görevlidir.

9.1 Kurul başkanı; toplantılara başkanlık etmek, genel işleri yürütme kurulunun bilgisine sunmak, yürütme kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Baro Yönetim Kurulu’na bilgi vermek, faaliyet planını yönetim kuruluna sunmak, AHM’nin olağan işlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli önemleri almakla görevlidir.

9.2 Kurul başkan yardımcısı; başkanın katılamadığı toplantılara başkanlık yapmak, başkanın katılmadığı faaliyetlerde başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında başkana yardımcı olmak,  AHM’nin faaliyetlerinin gereği gibi yapılmasını sağlamak konusunda başkana yardımcı olmak, AHM’nin tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda AHM kurulu üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

9.3 Kurul yazmanı; AHM dosyasını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak; Samsun Barosu ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalamak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp divan kuruluna sunmak, hak ihlallerini raporlamak ve arşivlemekle  görevlidir.

9.4 Kurul Saymanı; Kurulun faaliyetlerine ilişkin hesapları tutmak ve baro saymanına  bilgi vermekle görevlidir.

9.5 AHM Kurulu üyeleri; AHMnin görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek, AHM Kurul toplantılarına katılmak, görevlendirmelerin sonucunu rapor tanzim ederek en kısa sürede merkez başkan veya başkan yardımcılarına teslim etmek, oluşturulan alt kurullarda görev almak, ivedi işlerde kurul başkanının vereceği görevleri yerine getirmek ve görev tarihlerini müteakip 1 hafta içinde, konu ile ilgili olarak yapılan işlemler hakkında merkeze yazılı olarak rapor vermekle  görevlidirler.

AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 10

10.1 Yürütme Kurulu avukatlara yönelik hukuki ve fiili saldırılarda olay anında  veya dava aşamasında müdahalede bulunacaktır.

10.2 Olay Anında Müdahale; saldırıya uğrayan avukat olay anında telefonla başvuru yapmış ise, olay yerine en yakın AHM üyesini veya  Baro Bölge Temsilcilerini olaydan haberdar ederek olaya anında müdahale edilebilmesinin sağlanması, yine bu aşamada Samsun Barosu Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi ve  gerekirse Yönetim Kurulu’nun olayla ilgili gerekli girişimlerde bulunmasının sağlanmasıdır.

Fiziki ya da sözlü saldırıya uğrayan meslektaşlarımız Samsun Barosu Avukat Hakları merkezi’ne +90(533)743 01 17 telefon numarasını arayarak baş vurabilirler.

10.3 Dava Aşamasında Müdahale; başvuru AHM’ne ulaştığında henüz bir dava açılmamış  ve Baro Yönetim Kurulu olayın takip edilmesine karar vermiş ise Avukatlık Kanunu’nun madde 95/4 uyarınca suç duyurusunda bulunmak,  dava aşamasında ise  meslektaşımızın müşteki olduğu durumlarda  Avukatlık Kanunu’nun madde 95/4 uyarınca müdahil talebinde bulunmak ve davayı müdahil sıfatıyla takip etmek, meslektaşımız sanık ise müdafilik hizmeti vermektir.

Fiziki ya da sözlü saldırı sonrasında AHM’nin hukuki ve idari girişimlerde bulunabilmesi için meslektaşlarımızın Samsun Barosu Başkanlığı’na hitaben olayın oluşuna ilişkin yazacakları dilekçeyle birlikte soruşturma ya da kovuşturma aşamasındaki bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

YÖNERGELEREDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİNDE

MADDE 11

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları, Samsun Barosu Kurul ve Komisyonlar Kuruluşu, Görev ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge Hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME:

MADDE 12

Bu Yönerge hükümleri Samsun Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.                                               

YÜRÜRLÜK :

MADDE 13

Bu Yönerge, Yönetim Kurulu’nun 14/06/2013 tarih ve 2013/302 nolu kararı ile 14/06./2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.         

19.05.2024
AV. PINAR GÜRSEL YILDIRAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.