Yönerge
Tarih: 23.11.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 9666

SAMSUN  BAROSU


GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ  KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1)  Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2) Bu  yönerge  Samsun  Barosuna  kayıtlı yedi yıla kadar kıdemi olan 35 yaşını doldurmamış avukatlar ile yaş sınırı aranmaksızın stajyerlerin temsilinin  ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3) Bu yönerge 02.11.2014 tarihli Samsun Barosu Genel Kurulu kararı ile değiştirilen 19.09.2014 tarihli yönergenin 22. maddesi ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 95/15 uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4)  Bu yönergede geçen tanımlardan;

Baro: Samsun Barosunu,

Genç Avukat: Samsun Barosuna kayıtlı avukat stajyerlerini, stajını tamamlamış ve Samsun Barosuna kayıt için başvuru yaparak ruhsat bekleyen avukat adaylarını ve meslekte 7 yılını doldurmamış 35 yaş altı avukatları,

Meclis; Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisini

Divan; Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunu yönetmekle görevli en yaşlı 3 üyeyi,

Genel Kurul; Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu: Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulunu,

İzleme Kurulu: Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi İzleme Kurulunu,

Başkan: Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanını,

Yönerge: Samsun Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönergesini ifade eder.

 

 

İKİNCİ KISIM
GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA İLKELERİ

 

Meclisin Amacı

Madde 5) Samsun Barosu’na kayıtlı genç avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin çözümü ve gerektiğinde sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını sağlamak, genç avukatların arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, genç avukatların mesleğe ve meslek örgütüne olan bağlılığını artırmaktır.

 Üyeler

Madde 6) Samsun Barosu’na kayıtlı meslekte yedi yılını bitirmemiş ve otuz beş yaşını aşmamış avukatlar ile yaş sınırı aranmaksızın avukat stajyerleri, ayrıca avukatlık stajını bitirip Samsun Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları meclisin doğal üyeleridirler.

 

Meclisin Görevleri

Madde 7)

a) Genç Avukatlar Meclisi’nin Baro Yönetimi nezdinde, genç avukatları ilgilendiren konularda temsilciler aracılığıyla temsil etmek,

b) Meclis doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi ve baro yönetim kuruluna iletmek,

c) Belirtilen konularda baro yönetim kurulu toplantılarına Genç Avukatlar Meclisi temsilcisi göngöndermek,

d) Mesleğin geliştirilmesi ve yeni kazanç alanlarının tespiti amacıyla bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve bu konuda çalışmalar yapmak,

e) Genç avukatların tecrübeli meslektaşlarla iletişiminin güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak,

f) Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,

g) Genç avukatların harcamalarının azaltılması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

h) Diğer şehir ve bölge barolarının Genç Avukatlar Meclisleri ile eşgüdümün sağlanması için gerekli çalışamları yapmak,

j) Kültür ve sanat etkinlikleri, ücretsiz basılı ve dijital yayın çalışamaları yapmaktır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ORGANLAR

 Meclisin Organları

Madde 8) Meclis, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İzleme Kurulu organlarından oluşur. Organların görevleri yönerge ile belirlenir.

Genel Kurul

Madde 9) Meclis doğal üyeleri ve doğal üye vasfını yitirmiş de olsalar halen görevleri devam eden organ üyelerinden oluşur. Seçimli toplantılarda kendi üyeleri arasından yönetim ve izleme kurulları asil ve yedek üyelerini seçer, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını alır, yönergede gerekli değişiklikleri yapar,  yönetim ve izleme kurullarına gerekli gördüğü ek görevleri verir, bir sonraki toplantıda görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınmasına karar verir.

Genel Kurul Toplantı Usulleri

Madde 10)

1. Olağan genel Kurul: Genel Kurul yılda bir kez Eylül ayının ikinci hafta sonu Pazar günü Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, Yönetim ve Denetleme kurullarını seçmek üzere toplanır.
2. Olağanüstü Toplantı: Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Meclis üyelerinin en az 1/5’inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati yönetim kurulunca üç gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

 

Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter Sayıları

Madde 11)

Olağan Genel kurul Toplantı Görüşme ve Karar Yeter Sayısı:

Seçimli Olağan Toplantı, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci cümlede yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli doğal üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip üyeden oluşan divan oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divanda görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur. Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır. Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan tarafından yürütülür. Başkan adaylarından en çok oyu alan başkanlığa seçilir. Oyların eşitliği halinde adaylardan daha fazla kıdemi olan seçilir. Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir. Üyeliğe seçilememiş olan adaylar yedek üye olurlar. 

Madde 12) Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Görüşme ve Karar Yeter Sayısı:

Olağan Genel Kurul için geçerli olan şartlar olağanüstü genel kurul için de geçerlidir.

 

Yönetim Kurulu

Madde 13) Yönetim Kurulu’nun Oluşumu:

Bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve dört üyeden oluşur. Samsun Barosu Genç Avukatlar  Meclisi’nin seçimli olağan genel kurulunda başkan adayları arasından en yüksek oyu alan yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri adayları arasından en fazla oyu alan altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, başkanın yönetiminde yapacağı ilk toplantıda başkan vekili ve genel sekreter üyeyi seçerek görev dağılımını belirler.

Madde 14) Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi :

Baro Genç Avukatlar Meclisi’nin Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun görev süresi 1 yıldır. Bu süre içerisinde kıdem ve yaş yönünden doğal üyelik şartları kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.

Madde 15) Yönetim Kurulu’nun Çalışma Yeri:

Samsun Adliyesi’nin alt zemin katında yer alan Genç Avukatlar meclisi kütüphanesidir. Yönetim kurulu ayrıca kendi uygun bulduğu yerlerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu çalışma yerini yönergenin kendisine verdiği görevler ve yetkiler çerçevesinde kullanır.

Madde 16) Yönetim Kurulu’nun Görevleri:

Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu’nun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;

a) İki haftada bir Çarşamba bir toplantı yapmak, Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak projeleri hazırlamak,

b) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,

c) Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

d) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,

e) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak,

f) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak,

g) Genç Avukatlar Meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için Baro yönetim kuruluna iletmek,

h) Genç Avukatlar Meclisi nde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında Baro yönetim kurulu toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek,

i) Baro yönetim kurulu ile gerekli eşgüdümün sağlanması için çalışmak,

j) Yönergede verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

 

 

İzleme Kurulu

Madde 17) Genç Avukatlar Meclisi İzleme Kurulu’nun Oluşumu;

Bir başkan, iki üyeden oluşur. Genç Avukatlar Meclisi’nin seçimli genel kurulunda izleme kurulu adayları arasından en fazla oyu alan üç üyeden oluşur. İzleme kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder.

Madde 18) İzleme Kurulu’nun Görev Süresi 

Genç Avukatlar Meclisi İzleme Kurulu’nun görev süresi 1 yıldır. Bu süre içerisinde kıdem ve yaş yönünden doğal üyelik şartları kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur. 

Madde 19) İzleme Kurulu’nun Çalışma Yeri:

Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu’nun çalışmaları için tahsis edilen yer Denetleme Kurulunca da kullanılır.

Madde 20) İzleme Kurulu’nun Görevleri:

a) Ayda bir toplantı yaparak, Yönetim Kurulu’nca alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek,

b) Alınan kararların uygulamalarında çıkan aksaklıkları veya sorunları Yönetim Kurulu’na rapor halinde bildirmek,

c) Genel Kurul’ca Yönetim Kurulu’na verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda Genel Kurul’a ve meclis üyelerine bilgi vermek,

d) Gerekli gördüğü konularda yönetim kuruluna tavsiyede bulunmak,

e) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmaktır.

 

Başkan

Madde 21) Başkan genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kurulu toplantılarını yönetir, meclis adına baro yönetim kurulu ile gerekli yazışmaları yapar, meclisi temsil eder ve yönergede verilen diğer görevleri yapar.

Başkanın herhangi sebeple görev süresinden önce görevinden ayrılması halinde bir sonraki genel kurula kadar başkanlık görevini başkan vekili üstlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
SON HÜKÜMLER

 

 

Madde 22) Giderlerin Karşılanması:

Genç Avukatlar Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Samsun Barosu tarafından karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Samsun Barosu Yönetim kurulunun tâbi olduğu esaslar uygulanır.

Madde 23) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 24) Bu yönerge hükümleri,

a- Baro Genel Kurulu tarafından,

b- Meclis Yönetim Kurulu’nun veya Genç Avukatlar Meclisi doğal üye tamsayısının 1/3’ünün yazılı teklifi üzerine, Baro Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde değerlendirilirek değiştirilebilir.

Madde 25) Bu yönerge baro yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yönergenin hükümlerini yönetim kurulu yürütür.


14.04.2024
AV. PINAR GÜRSEL YILDIRAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.