TBB DUYURU NO:2021/26
Tarih: 12.06.2021| Okunma Sayısı: 405

Ankara, 09.06.2021

BARO BAŞKANLIĞI'NA

SAMSUN

DUYURU NO:2021/26

Konu: 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması

 

Hazırlık çalışmalarında Türkiye Barolar Birliği’nin de yer aldığı 09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinin 9 uncu fıkrası ile 30.04.2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması düzenlenmektedir.

Düzenleme ile birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Anılan Kanunun 10.maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından kanuna uygun şekilde belirlenmiş olan uygulama esasları şunlardır:

 

  1. Yapılandırmadan yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31.08.2021 tarihine kadar kesenek borçları için alacaklı baroya, staj kredisi borcu için Türkiye Barolar Birliğine başvurulması şarttır.

  2. Başvuru yapan kişilerin Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi olan 09.06.2021 tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulur.

  3. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

  4. Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 30.09.2021 tarihine kadar, kalanın da aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereği ile meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

1-) 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Diğer Hükümler başlıklı 10 uncü maddesinin 9 ıncı fıkrası.

2-) 7326 sayılı kanuna ilişkin staj kredi borcu dilekçe örneği

03.12.2021
AV. PINAR GÜRSEL YILDIRAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.